Page 5 - UGADI SOUVENIR 2017.pmd
P. 5

2017 »qe]˝À u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Hê{Ï qT+&ç $$<Ûä ø=‘·Ô ø±s¡´Áø£e÷\≈£î lø±s¡+ #·T{Ϻ+~ Hê ø±s¡´es¡Z+. dü«\Œ ø±\+˝À q÷‘·q
       Á|üD≤[ø£\T s¡∫+#·&Éy˚T ø±<äT, Hê\T>∑T yêsê\˝À ìs¡«Væ≤+∫q dü+Áø±+‹ dü+ãsê\˝ÀH˚ yê{Ïì neT\T |üs¡∫ X¯uÛ≤wt nì|æ+#·T≈£î+~. Ç+‘·
       es¡≈£î eTq+ »s¡T|ü⁄≈£îqï ø=ìï eTTK´ ø±s¡´Áø£e÷\ $Vü≤+>∑Mø£åD+ #˚<ë›+.

         á dü+e‘·‡s¡+ n+‘ê kÕs¡dü«‘êìøÏ, dü+düÿ è‹øÏ ô|<ä› |”≥. Á|ür Áb˛Á>±+˝À n$ Á|üdüTŒ≥+>± n>∑T|æ+#˚˝≤ s¡÷bı+~düTÔHêï+. e÷ TLCA
       ø±s¡´es¡Z+ m+‘√ ÁX¯$T+∫ dü+Áø±+‹ eT]j·TT >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\ì MT n+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ $»j·Te+‘·+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêï+. #·+Á<äuÀdt
       >±] e÷≥`bÕ≥, »ãs¡›dtÔ ãT˝…¢{Ÿ uÛ≤düÿsY, qπswt Vü‰dü´+ n<äT“¤‘·+>± |ü+&ÜsTT.
         á dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫q dæ˙‘ês¡\ ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä s¡+>±\˝À Á|ü‹uÛÑ ø£q|ü]Ãq ∫Hêïs¡T\qT, ô|<ä›\qT dü‘·ÿ]+#·T≈£îHêï+. ˝Àø£˝Ÿ
       {≤˝…+{ŸøÏ ô|<ä› |”≥ y˚dæ, ‘ês¡ø£ Vü≤+>±e÷\T, Äsꓤ{≤\T ˝Ò≈£î+&Ü ∫Hêïs¡T\‘√ n<äT“¤‘·yÓTÆq Áb˛Á>±+ n+~+#ê+. eTq dü+düÿ è‹ì eTT+<äT≈£î
       rdüT¬øfi‚¢ j·TTe‘·øÏ ÁbÕ<Ûëq´+ á dü+e‘·‡s¡|ü⁄ eT+Á‘·+.TLCA j·T÷‘Y <ë«sê m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± yÓ’$<Ûä´yÓTÆq $H√<ä $C≤„q ø±s¡´Áø£e÷\T
       #˚sTTdüTÔHêï+. eTq j·TTe‘· Á|ü<ä]Ù+∫q s√uÀ{Ïø˘‡ $Hê´kÕ\T MT≈£î >∑Ts¡TÔñ+fÒ ñ+{≤sTT. Ç˝≤+{Ï$ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT]ìï MT eTT+<äT≈£î ‘ÓkÕÔs¡T
       eTq j·TTe ‘˚C≤\T.

         TLCA ñ>±~ dü+∫ø£ wüÁ&ÉT#·T\‘√ MT eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. #·~$ Äq+~+#·+&ç. á ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T˝À eTq uÛ≤$‘·sê\ Hêj·Tø° Hêj·T≈£î\
       s¡#·q\≈£î m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´+. á ‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T, wüÁ&ÉT#·T\ düy˚Tàfi¯q+. ‘Ó\T>∑T yê] Á|ü‘˚´ø£+. qes¡kÕ\ düy˚Tàfi¯q+, ÄeTì Ä˝≤|üq+, @eTì
       e]í+#·>∑\+ ñ>±~ k˛j·T>∑+. n+<äTπø ñ>±~ kıã>∑T\T n~›, mH√ï n+<ë\T ~~› MT n+<ä] ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£ dæ<ä∆+ #˚kÕ+. Ç+<äT˝À eTq
       ∫Hêïs¡T\T Áyêdæq Ä]ºø£˝Ÿ‡, ^dæq ∫Á‘ê\T, TLCA j·T÷‘Y Á|ü‘˚´ø£yê´kÕ\T, Ç+ø± Ä<Ûë´‹àø£, dü+^‘·, kÕVæ≤‘·´ yê´kÕ\T, ø£$‘·\T kÕúìø£\ qT+&˚
       ø±ø£ ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\ s¡#·sTT‘·\ qT+&ç ≈£L&Ü s¡#·q\T bı+<äT|ü]#êeTT.

         á dü+e‘·‡s¡+˝À ÁbÕs¡+_Û+∫q ø£eT÷´ì{° Áb˛Á>±+≈£î nqT>∑TD+>±, á dü+∫ø£ qT+&ç kÕúìø£ ùde\ Yellow pages ñ∫‘·+>± Á|ü#·T]+#êeTT.
       n˝≤π> yê] >∑T]+∫ TLCA Áb˛Á>±+ &çqïsY düeTj·T+˝À ≈£L&Ü ‘Ós¡ MT<ä Á|ü<ä]ÙkÕÔ+. eTq ‘Ó\T>∑T yê]˝À á ùde˝ >∑T]+∫q eT]+‘· ne>±Vü≤q
       n+~kÕÔ+.
         á dü+e‘·‡s¡+˝À MT n+<ä]øÏ düeT]Œ+#˚ sêqTqï ø±s¡´Áø£e÷\ Á|üD≤[ø£:

         ø£$ düy˚Tàfi¯q+`mHêïfi¯fl qT+&√ eTqeT+<äs¡eTT m<äTs¡T #·÷düTÔqï ø±s¡´Áø£eT+ kÕVæ≤‘·´ kÂs¡uÛÑ+ y˚dü$˝À MT ø√dü+.
         Ç$TàÁπ>wüHé MT<ä ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ MT n+<ä] ø√dü+ ‘·«s¡˝À nqTuÛÑeE„˝…’q ì|ü⁄DT\#˚....
         SAP ø±˝ÒCŸ n&çàwüq¢ |üÁøÏj·T >∑T]+∫ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ TLCA j·T÷‘Y#˚ ‘·«s¡˝À.......
         LV Á|ükÕ<é, Hê–¬s&ç¶, Hê>∑j·T´ ˝≤+{Ï m+<äs√ ~>∑ZC≤\ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ dü«s¡í j·TT>∑+ >∑T]+∫ ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+, eTq j·TTe‘· ø√dü+.
       n+‘˚ø±ø£ MTs¡+‘ê m<äTs¡T#·÷düTÔqï eT<äsY‡ &˚, bòÕ<äsY‡ &˚, |æøÏïø˘, ø±+|æ{°wüHé‡, k˛ŒsYº‡ Ç˝≤ eT¬sH√ï, eT] MTs¡T ¬s&ûHê?
         y˚TeTT @ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{ϺHê yÓ+≥ ñ+~ uÛÑT»+ ‘·{Ϻ Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ <ë‘·\+<ä]ø° •s¡kÕ Á|üD≤eT+.
         eTs=ø£ÿkÕ] MT n+<ä]øÏ ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T, l ùV≤efi¯+_ MT n+<ä]ô|’ düTK kÂU≤´\ ùV≤eT n+ãT\T dü+~Û+#ê\ì Ä•dü÷Ô, qes¡kÕ\
       ñ>±~ y˚&ÉTø£\˝À MT ø√dü+ mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\‘√ MT eTT+<äT≈£î edüTÔHêï+.
                                        n<Ûä´≈£åî\T, TLCA
                                 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10