President & Chairwoman Message

Message From President & Chairwoman

Kiran Reddy Parvathala

Kiran Parvathala

TLCA 2024 President

TLCA కుటుంబ సభ్యులారా ! 

మీకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ! ఈ క్రొత్త సంవత్సరం మీకు విజయాల్ని , సంతోషాల్ని సమకూర్చాలని మనస్ఫూర్తి గా కోరుకుంటున్నాను . 

    గత 53 ఏళ్లుగా TLCA తెలుగు భాషా సంస్కృతుల్ని , వారసత్వాన్ని సంరక్షించడమే కాకుండా , వాటిని ఉజ్వలస్థితి కి తీసుకెళ్లడంలో మీ అందరి అసమానమైన కృషి అభినంద నీయం . మన పిల్లలు భవిషత్తులో సాధించే అద్భుత విజయాలు తెలుగు సంస్కృతి లోని ప్రత్యేకత ను , గొప్పదనాన్ని ప్రపంచానికి తప్పక చాటి చెబుతాయని ఆశిస్తున్నాను . 

      ఈ నూతన సంవత్సర శుభ సందర్భం గా ఇంత గొప్ప చైతన్య వంత మైన వేదిక ను స్థాపించి ఇచ్చిన మూల పురుషులకు , ఇన్నాళ్లుగా అనితర సాధ్యం మైన రీతిలో నిర్వహించిన గత నాయకులకు , సహృదయ దాతలకు , పరిపోషకులకు ,హృదయ పూర్వకం గా కృతజ్ఞతలు తెలియ జేస్తున్నాను . 

 2024 సం : లో అధ్యక్షునిగా నా ప్రధమ కర్తవ్యం ఏమిటంటే ప్రతీ కార్య క్రమాన్ని , పండుగను ప్రత్యేక శైలి లో నిర్వహించి మీకు వాటిని మధురానుభూతులు గా మిగల్చడమే . తద్వారా తెలుగు సంస్కృతీ లో దాగి ఉన్న విశిష్టత ను , వైభవాన్ని వెలికి తీసినప్పుడు , ఆ గొప్ప దనాన్ని చూసిన యువతరం గర్వ పడతారు . వారి సాంస్కృతిక వారసత్వం ప్రపంచానికి తల మానికమని తెలిసినప్పుడు పులకించి పోతారు . ఇదే కదా మన సంఘ నియమాలు , ఆశయాలు మనకు నిర్దేశించిన లక్ష్యాలు.

తెలుగు భాషా సంస్కృతుల పరిరక్షణ , పరివ్యాప్తి ధ్యేయం గా పనిచేస్తూ , తెలుగు ఔన్నత్యపు దీప శిఖ భవిషత్ తరాలకు అందించడానికి పరిపూర్ణ మైన అంకిత భావంతో , కర్తవ్య నిష్ఠ తో నేను నాతో పాటు నా సహచర బృందం తగిన ప్రణాళికతో సిద్ధం గా ఉన్నాము.ఇతర తెలుగు సంఘాలతోనే కాకుండ తెలుగేతర సమాజాలతోను సహృదయ సంబంధాలను , కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము .

మన TLCA కి వెన్నుదన్నుగా నిల్చే మాన్య దాతలు , ప్రోత్సాహకులు , శ్రేయోభిలాషులు ప్రతీ ఒక్కరు మనతో వారికున్న అనుబంధానికి ఆనందించేలా , గర్వపడేలా పనిచేస్తామని హామీ ఇస్తున్నాను .

తెలుగు వారసత్వ ఔన్నత్య పరిరక్షణ కు , అభివృద్ధికి అంకిత మౌతూ సమిష్టి గా కృషి చేద్దాం . చరిత్ర పుటలపై చెరగని ముద్ర వెయ్యడానికి ప్రయత్నిద్దామ్.

ఇట్లు మీ

కిరణ్ పర్వతాలDear TLCA Family,

Warm wishes for a New Year filled with joy and success!

For the past 53 years, TLCA has unwaveringly preserved our language, culture, and heritage, flourishing through each of your valuable contributions. The rich character of our Telugu culture shines through the remarkable achievements of our children and our Telugu community.

On the occasion of new year, I would like to express my heartfelt gratitude to our founders, past leaders, and esteemed patrons for establishing and sustaining this vibrant platform.

As the 2024 President of TLCA, my primary objective is to inject uniqueness into our programs and activities, and create enriching experience for all of you. Through these initiatives, we aim to spotlight the intrinsic value of the Telugu spirit, fostering pride and identity among the younger generations while upholding the vision and bylaws.

With my dedicated and motivated team, we are prepared with a plan to propel the vision forward and evolve it for the benefit of future generations. We aspire to forge stronger relations within our Telugu diaspora and beyond. We will make sure that every individual who has been a patron of TLCA will take deep pride in their association with TLCA.

Let us collectively continue to make a lasting impact, preserving and promoting the essence of our Telugu heritage.

Best regards,
Kiran Reddy Parvathala
TLCA President
Raji Kuncham

Raji Kuncham
TLCA BOT Chairwoman

Dear Esteemed TLCA Families & Friends,

 

Wishing you a very Happy New Year & Happy Sankranti in advance! May the New Year bring health, happiness, peace, and prosperity to you and your dear ones.

 

I am truly honored to address you as your new Chairwoman of the Board of Trustees, Telugu Literary and Cultural Association. Having been actively involved in this great organization for over two decades, including serving as the President of the Executive Committee and a Life Trustee, I am deeply grateful to the entire TLCA Board of Trustees for their confidence in me.

 

As I step into the role of Chairwoman, I am filled with a deep sense of responsibility and excitement for the future. These past fifty-three years, our collective commitment to Telugu Literary and Cultural Association has catalyzed tangible change within our community and beyond. From humble beginnings to impactful initiatives, together, we have touched the lives of countless individuals. This incredible journey has not been without its challenges. Yet, through perseverance and the invaluable support of our community, we have weathered storms, adapted, and continued to thrive, ensuring that our mission remains steadfast and our impact enduring.

Today, we stand at a pivotal moment in our journey, with our aspirations aimed high towards a significant milestone - the establishment of our very own building and cultural center, the Telugu Bhavanam. This center will be more than just a structure; it will be a symbol of our cultural pride, a nurturing ground for future generations, a beacon of our rich heritage, a testament to our community’s resilience, a place where our community can grow and a bridge connecting the Telugu community with other cultures and communities. I call upon each one of you to join hands in this noble endeavor. Your ideas, skills, and enthusiasm are the driving force behind our continued success. Together, let us make the Telugu Bhavanam a reality - a place we can all call home, a legacy we can proudly pass on to future generations.

While we focus on this ambitious project, our commitment to our core activities remains steadfast. We will continue to celebrate and promote our rich heritage through annual cultural events and festivals. Our youth programs will persist in fostering the flame of Telugu culture in the hearts of younger generations. Collaboration is key to our success. We will work in harmony with other Telugu and Indian cultural organizations to create a stronger, more vibrant community. Together, we can achieve more and create a lasting impact.

I would like to extend my heartfelt congratulations to 2024 BOT Office Bearers – Mr. NagendraGupta, Vice Chairman, Mr. Rao Voleti, Secretary, and Mr. Tirumala Rao Tipirneni, Treasurer. Also, wishing the very best to Mr. Kiran Reddy, President, and the new dynamic Executive Committee.

Looking forward to a journey filled with unity, achievement, and cultural celebration.

Warm regards,

Raji Kuncham


Raji Kuncham
Chairwoman
Board of Trustees
Telugu Literary and Cultural Association
© 2024 Telugu Literary & Cultural Association. All rights reserved.